TRinno Technology Co., Ltd.

전력반도체 기술을 선도하는 기업

영업 연락처

(주)트리노테크놀로지 (본사 및 연구소)

찾아오시는 길

회사정보 (주)트리노테크놀로지 (본사 및 연구소)05805 서울시 송파구 송파대로 22길 5-23 아이에이빌딩 2층(문정동)
TRinno Technology Co., Ltd.2F, iA B/D, 5-23, Songpadaero 22gil, Songpa-gu (Munjeong-dong), Seoul, Republic of Korea (05805)
대중교통 지하철역 : 8호선 문정역 1번 출구
간선(파랑) : 333, 302, 303, 360, 363, 320
지선(초록) : 100, 70, 550, 30, 30-1, 32, 550, 116, 119, 3423
광역(빨강) : 9005, 1650, 500-1, 1009, 1112, 1117, 1001, 5800, 9403
대표 연락처 Tel : 02-6483-3782, 02-6483-3764(영업부)
Fax : 02-6483-3783
E-mail : info@trinnotech.com